انواع برنامه ها

انواع برنامه هاي حضوري

 

آموزش مداوم كليه فعاليتهاي بعد از فارغ التحصيلي جهت حفظ مهارتهاي كسب شده و ارتقاء كيفي و كمي و آموختن مطالب و مهارتهاي جديد علمي مي باشد كه در خصوص جامعه پزشكي مي تواند منجر به ارتقاء كيفي و كمي ارائه خدمات بهداشتي درماني جامعه گردد.

 

1 – سمينار ، كنگره ، كارگاه ,كنفرانس

2- برنامه های مهارتی و حرفه ای جامعه پزشکی  

3- برنامه هاي مدون

 

  نوع او ل از برنامه هاي آموزش مداوم ، سمينار ، كنگره ، كارگاه ، كنفرانس

1-همايش ( كنگره )

گردهمايي رسمي متشكل از متخصصين و افراد با تجربه كه در آن نتايج تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در موضوع علمي مشخص به صورت مقاله , سخنراني و پوستر ارائه شده و به شكل دوره اي از 1 تا 5 سال يكبار تكرار مي گردد طول مدت كنگره ( 3) روز يا بيشتر است , براي برگزاري هر كنگره تشكيل تعدادي كميته تخصصي ضرورت دارد.

2- همايش بين المللي ( كنگره بين المللي)

با حضور اساتيد و پژوهشگران بر جسته خارجي تشكيل مي گردد ( علاوه بر داشتن تعاريف همايش ملي ) حداقل 20% مقالات ارائه شده در همايش بين المللي حاصل تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در ساير كشورها است .

3- هم انديشي ( سمينار)

اجتماعات و گرد همائي كه هدف از تشكيل آن بيان تازه هاي علمي , مبادله تجربيات و تجديد اطلاعات درجهت چاره جويي و حل مشكلات حرفه اي شركت كنندگان است به صورت ارائه سخنراني , ميزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره مي گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز مي باشد.

4- فراهم آيي ( كنفرانس)

نشستها و اجتماعاتي كه به منظور شور و بحث در يك زمينه خاص تشكيل مي گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشكلات مهم از طريق سخنراني , جلسات پرسش و پاسخ , ميز گرد و گزارش موارد جالب (Case Report) مطرح مي نمايند. اين نشستها مي تواند در طي يك روز يا به صورت جلسات دوره اي تشكيل گردد. چنانچه اين جلسات بصورت ادواري تشكيل شود به آن كنفرانس هاي دوره اي اطلاق مي شود.

5- هم نشست (سمپوزيوم)

به منظور آموزش مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي در باره موضوعي خاص به صورت سخنراني , كارگروهي , بحث و ارائه مقاله برگزار مي گردد در سمپوزيوم هر يك از سخنرانان در باره جنبه خاصي از موضوع به بحث مي پردازند, مخاطبين هم نشست افراد متخصص و صاحبنظـــر مي باشند. طول مدت سمپوزيوم معمولآ (1) روز است .

6- كارگاه :

برنامه اي است كه جهت تقويت مهارت هاي حرفه اي شركت كنندگان برگزارمي گردد. و در گروههاي كوچك جهت تبادل انديشه ها , تجربيات و ديدگاهها , شركت كنندگان به شور و مشورت مي پردازند و معمولآ در چند روز و حداكثر تا يكهفته تشكيل مي گردد.

 

 نوع دوم از برنامه هاي آموزش مداوم , دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي

برنامه اي است كه هدف از برگزاري آن آموزش مهارتهاي جديد و تقويت مهارتهاي حرفه اي قبلي ميباشد و حداقل يك دوم ساعات دوره بصورت باليني و عملي برگزار ميگردد.

 

 نوع سوم ازبرنامه هاي آموزش مداوم , برنامه هاي مدون

برنامه اي كه با اهداف يادآوري آموخته هاي صحيح قبلي ، افزايش مهارتهاي علمي در تشخيص ، درمان و پيشگيري از بيماريهاي بر مبناي اصول علمي ذكر شده در كتب رسمي دانشگاهي (بايدهاي يادگيري كتاب Text هر رشته ) جهت شاغلين مراكز غير آموزشي و پژوهشي توسط كميته هاي تخصصي ويژه در اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي در رشته مربوطه تدوين گرديده است و جهت حل مشكلات حرفه اي فراگيران در گروههاي كوچك با تكيه بر اجراي برنامه به شكل پانل – پرسش و پاسخ – گزارش موارد جالب (Case Report) – بازديد – كار عملي – پخش فيلم هاي آموزشي و… مي باشد. ساعات مفيد برگزاري برنامه مي بايستي 25 ساعت باشد ( 1 ساعت 1 امتياز 25 ساعت 25 امتياز)