معرفی

تاریخچه :

آموزش مداوم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مطرح می باشد. بویژه در عصر حاضر با وجود پیشرفت سریع علوم ،اهمیت به روز نگهداشتن دانش واطلاعات دانش آموختگان برهمگان روشن است با این هدف وبر اساس قانون لزوم بازآموزی ونوآوری جامعه پزشکی کشور وارتقاء سطح دانش پزشکی آنها،مصوب مجلس شورای اسلامی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برنامه ریزی اولیه خودرا در این زمینه از سال 1371 بابرگزاری سه برنامه بازآموزی آغاز نمود ودر سال 1376 این فعالیتها در قالب رسمی تر ودفتری مستقل بنام دفتر آموزش مداوم شکل گرفت. در حال حاضر این دفتر با 5 نفر پرسنل انجام وظیفه می نماید.

چشم انداز vision

آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سایه عنایت الهی وتکیه بر نیروهای انسانی متعهد ،متخصص وکارآمد ،امکانات وتجهیزات وتکنولوژی در اختیار مصمم است با ارتقاء سطح کیفی برنامه های آموزش مداوم تا سال 1400 به 5 دانشگاه برتر کشور نزدیک شود.

عمده وظایف دفتر آموزش مداوم :

1-     بررسی وتعیین نیازها واولویتها ی آموزش مداوم در سطح استان(نیاز سنجی)

2-     برنامه ریزی وبرگزاری برنامه های مختلف بازآموزی (مدون ،کارگاه،کنفرانس عملی ،سمینار ،کنگره یا همایش ،کوتاه مدت مهارتی ،غیر حضوری)

3-     صدور گواهینامه جهت شرکت کنندگان در هر برنامه

4-     صدور گواهینامه نهایی دوره های 5 ساله جهت صدور یا تمدید پروانه مطب وموسسات فنی مشمولین

5-     ارزشیابی:

-         ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم در راستای دستیابی به نیازهای آموزشی تعیین شده

-     ارزشیابی به منظور بررسی میزان اثربخشی سخنرانان ،میزان دستیابی به اهداف آموزشی وتعیین تاثیر برنامه بر ارتقاء عملکرد پزشکان یا دیگر اعضاگروه سلامت در هر فعالیت

-  استفاده از نتایج ارزشیابی در برنامه ریزی آینده