اهداف و شرح وظایف

اهداف:

1- ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی و فرهنگی

2- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران

3- ارائه خدمات شایسته و مناسب به عزیزان شاهد و ایثارگر

فعالیتها:

- امور آموزشی، پژوهشی،فرهنگی و رفاهی

شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر

1- اجرای برنامه های طرحها، آیین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

2- برگزاری طرح استاد مشاور در دانشگاه و پیگیری مصوبات جلسات آن

3- برگزاری طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

4- انجام امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه

5- برگزاری مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود و ....

6- برگزاری مراسم بزرگداشت ایثارگری شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت


ستادشاهد و ایثارگر

 

 

 

محتوای مرتبط