کمیته ها

1 اعضای کمیته آموزش مداوم :

دکتر مهناز صندوقی-دکتر فاطمه عابدی پور- دکتر مریم لشکری دکتر مریم رضوی-دکتر فاطمه اربابی دکتر زهرا حیدری- آقای اشکان آذرکیش دکتر عقیل آبسالان دکتر عبدالعلی رخشانی- دکتر سید محمود موسوی خانم فرشته شهرکی

2 اعضای کمیته کارشناسی برنامه های خارج از کشور آموزش مداوم :

دکتر فریبا شهری-دکتر مهناز صندوقی دکتر محمود علی کیخوایی دکتر علی نویدیان- خانم محبوبه جعفری

3 اعضای کمیته کارشناسی بررسی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :

دکتر فریبا شهری-دکتر مهناز صندوقی دکتر محمود علی کیخوایی دکتر علی نویدیان- خانم محبوبه جعفری

4 -  اعضای کمیته برنامه ریزی و هماهنگی آموزش مداوم :

دکتر سید محمد هاشمی شهری - دکتر سید محمدنصیرالدین طباطبایی-دکتر مهناز صندوقی دکتر سیدمهدی طباطبایی- دکتر قاسم میری علی آباد- دکتر جاوید دهقان-دکتر علیرضا مالکی- دکتر نزارعلی مولایی-دکتر زهرا قیاسی-خانم محبوبه جعفری -دکتر هوشنگ رفیق دوست- دکتر عباسعلی نیازی- دکتر حسنعلی اکاتی- دکتر عقیل آبسالان-دکتر محمد بکائیان- دکتر فریبا یعقوبی نیا- دکتر فاطمه اربابی

5 اعضای کمیته ماده شش:

دکتر مهناز صندوقی دکتر محمدرضا نجفی زاده دکتر محمد عظیم طاهری  بجد دکتر سید محمدنصیرالدین طباطبایی  دکتر رضا عبدی- دکتر سیدمحمود موسوی- محبوبه جعفری

6 اعضای کمیته تخصیص امتیاز :

دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی                      معاون آموزشی

دکتر محمدرضا نجفی زاده                                     نماینده معاونت درمان

دکتر مریم لشکری پور                                           عضو هیات علمی

دکتر مهناز صندوقی                                               دبیر آموزش مداوم

دکتر ملیحه متانت                                                عضو هیات علمی

دکتر سید محمود موسوی                                      نماینده معاونت بهداشتی      

دکتر فریبا یعقوبی نیا                                            عضو هیات علمی

محبوبه جعفری                                                     رئیس اداره آموزش مداوم

 

* افراد فوق اعضای اصلی کمیته می باشند و بر حسب موارد مطروحه در کمیته اعضای مدعو تعیین و در جلسه حضور می یابند.


7 اعضای کمیته تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری :

دکتر مهناز صندوقی محبوبه جعفری