فرم ها

پرسش نامه ي برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به منظور طرح در كميته تخصيص امتياز

 فرم ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم

راهنماي تكميل پرسشنامه

کمیته ماده 6- پرسشنامه مشخصات شرکت گنندگان در فعالیت های
آموزشی و پژوهشی-شاخص تخصیص امتیاز به نویسندگان مقالات

آیین نامه نحوه تخصیص امتیاز دوره های
آموزش مداوم خارج از کشور-پرسشنامه مشخصات شرکت کنندگان در سمینارها-کنگره ها و دوره های آموزش مداوم

   دانلود : پرسش نامه ي برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به منظور طرح در كميته تخصيص امتياز           حجم فایل 55 KB
   دانلود : فرم ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم           حجم فایل 88 KB

   دانلود : راهنماي تكميل پرسشنامه           حجم فایل 50 KB

    دانلود فرم:کمیته ماده 6- پرسشنامه مشخصات شرکت گنندگان در فعالیت های
آموزشی و پژوهشی-شاخص تخصیص امتیاز به نویسندگان مقالات-
آیین نامه نحوه تخصیص امتیاز دوره های
آموزش مداوم خارج از کشور-پرسشنامه مشخصات شرکت کنندگان در سمینارها-کنگره ها و دوره های آموزش مداوم

   دانلود : template.docx           حجم فایل 36 KB