رسالت و هدف

رسالت : mission

     رسالت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این است که با برنامه ریزی آموزشی و استفاده از تکنولوژی به روز و رعایت اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی شرایط و بستری مناسب برای تداوم یادگیری و امکان بازنگری برای دانش آموختگان حرف پزشکی را فراهم نماید و علاوه بر رضایت مخاطبین منجر به پیدایش باورهای اجتماعی و ترویج عمومی رفتارهای سلامت محور شود.

 

هدف کلی:  ارتقای سطح کیفی وکمی برنامه های آموزش مداوم به منظور تداوم یادگیری، دانش ،مهارت ونگرش دانش آموختگان حرف پزشکی وپیراپزشکی

اهداف اختصاصی:

1-      ارتقاء برنامه های مورد نظر در امر نیاز سنجی

2-      ارتقاء برنامه های مورد نظر در امرارزشیابی

3-      ایجاد بستر مناسب جهت تنوع در ارائه برنامه های آموزش مداوم

4-      ارائه برنامه های آموزش مداوم مطابق با علم روز و شواهد معتبر علمی با تمرکز بر برنامه های اخلاق حرفه ای ومهارتهای ارتباطی