اهداف و وظایف

 1- مطالعه, بررسي و انجام مكاتبات لازم درموردبرگزاری آزمون هاي كارشناسي ارشد، دوره MPH بهداشت  خانواده ، تخصصي  باليني پزشكي، تخصصي دندانپزشكي وبا دبیرخانه های مربوط دروزارت متبوع ونیز هماهنگی با دانشکده های تابعه

 2- انجام امور مربوط به آزمونهاي ارتقاء و گواهينامه تخصصي، دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و انجام  هماهنگی های لازم با سایر واحدهای مربوط

 3- برگزاري آزمون ارتقاء رشته هاي تخصصي باليني پزشكي وبرگزاري آزمون كارشناسي ارشد.

 4-ثبت نام و انجام مکاتبات پذیرفته شدگان آزمونهای کارشناس ارشد, تخصصی دندانپزشکی, دوره MPH بهداشت خانواده  و دستیاران و دانشجویان انتقال یافته از سایر دانشگاه ها

  5- برگزاري آزمون و پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي وانجام امور مربوط به آن.

6- ارسال مدارك دستياران پذيرفته شده رشته هاي تخصصي دندانپزشكي به دبيرخانه مربوط و ارسال فرم هاي گزينش به سرپرستي محترم دبيرخانه هسته تحقيق و نظر دهي دانشگاه.

7- درخواست تأييديه تحصيلي مقاطع قبلي كليه پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

8-استعلام ازصندوق رفاه دانشجويان برای اعلام ميزان بدهي كليه پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

9- انجام امورمربوط به صدور كارت دستياري

10- اعلام وضعيت تحصيلي پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی صلاح وموسسات درخواست  کننده طبق مقررات

11- بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي و انصراف ازتحصیل و صدوراحكام مربوطه براساس قوانین و  مقررات مصوب

12- بررسي درخواستهاي متقاضيان مهماني وانتقالی به دانشگاههاي ديگر و انجام امور مربوط به آن

13- ارسال آيين نامه و مصوبات آموزشي به دانشكده‌هاي مربوط.

14- بررسی پرونده آموزشی و تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح مشکلات آنان در شوراي آموزشي و کمیسیون بررسي موارد خاص دانشگاه

15- مكاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشكده ها در خصوص اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو درمقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

16-انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان و دستياران به دبيرخانه‌هاي مربوط.

17- صدور احكام اخراج و بازگشت به تحصيل دانشجويان و دستياران براساس قوانین و مقررات موجود.

مطالعه,بررسی  پرونده آمورشی دانشجوبان و دستیاران و انجام امور لازم برای تکمیل پرونده و رفع نواقص آن

18-مطالعه,بررسی و انجام اقدامات لازم برای پاسخگویی به شکایات دانشجویان و دستیاران

19-مطالعه,بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام موجوددر مصوبات.

20-اطلاع رساني به كليه داوطلبان شركت درآزمونهاي پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي، تخصصي پزشكي، فوق تخصصي فلوشيپ

21-درج آگهي پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) ويتره ورتين درروزنامه هاي كثيرالانتشار

22-ثبت نام داوطلبين شركت درآزمون فلوشيپ ويتره ورتين وارسال مدارك ثبت نامي به دبيرخانه ذيربط

23-صدوركارت ورودبه جلسه آزمون فلوشيپ

24-برگزاري آزمون كتبي وشفاهي  فلوشيپ ويتره وروتين واعلام نتايج به دبيرخانه ذيربط

25-ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي آزمون فلوشيپ وانجام كليه امور مربوطه


تحصیلات تکمیلی

 

 

 

محتوای مرتبط