اهداف و وظایف

گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مديريت امورآموزشي

 

-نظارت بر حسن اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی وفعالیتهای آموزشی نیروهای تحت پوشش ودانشکده های تابعه وارزیابی آن وارائه گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه وشورای آموزشی دانشگاه

-  تدوین پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی دانشگاه ودانشکده ها

-  شرکت در جلسات شورای آموزشی وتنظیم دستور جلسات شورای دانشگاه به منظور حل مسائل آموزشی

-  نظارت بر حسن اجرای عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیئت علمی وارائه گزارش به معاونت آموزشی وشورای آموزش دانشگاه

-برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه وپیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه

-  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها وفعالیتهای آموزشی دوره های تخصصی وارزیابی آن وارائه گزارش به شورای آموزشی دانشگاه

- تهیه وپیشنهاد آئین نامه های لازم جهت امتحانات وپیشرفت کارهای آموزشی وگزارش به معاونت آموزشی دانشگاه

-   تدوین وبرنامه ریزی  و برگزاری آزمون های پذیرش دانشجو در دانشگاه

-  انجام امور مربوط به بورسهای تحصیلی وتخصصی به دانش آموختگان ممتا ز یا اعضاء هیات علمی وکارکنان غیر آموزشی

-  شرکت در کمیسیونهای پذیرش وارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان تبعه کشورهای خارجی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی را دارند

 

-  تماس ومکاتبه با واحدهای تابعه وزارت بهداشت ،در مان وآموزش پزشکی ،وزارت فرهنگ آموزش عالی و وزارت امور خارجه در مورد مدارک تحصیلی دانشجویان ایرانی وکشورهای خارجی

-  پیشنهاد وتدوین شرح وظایف برای ادارات تابعه اداره کل آموزش وانجام امور محوله در هر واحد

-  اتخاذ تدابیر لازم وخلاقیت ونوآوری وپیشرفت وبهبود امور جاری

- نظارت بر کلیه فعالیتهای اداره دانش آموختگان و مشمولین ازجمله:

  • بررسي و مكاتبات لازم و به موقع با ادارات نظام وظيفه درمورد پذيرفته شدگان پسر هر سال و دانشجويان شاغل به تحصيل مشمول و اعلام وضعيت تحصيلي به واحدهاي وزارت متبوع و ساير سازمانها و نهادها
  • اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان رشته هاي مختلف
  • انجام كليه امور مربوط به فارغ التحصيلان ، احتساب مدت استفاده ازآموزش رايگان و گزارشات مربوط به تعهد آنان به مقامات ذيصلاح