مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه

مسئول دفتر : زینب گلدوی

 تلفن :  33295759-054