مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: زینب گلدوی                                                                                              

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دفتری

سابقه کار: 10 سال

 

وظایف:

 1. ساماندهی امور اداری و دفتری اداره
 2. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات
 3. تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
 4. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 5. جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 6. پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
 7. اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاونت در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 8. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 9. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
 10. نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 11. ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
 12. گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 13. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

آدرس محل كار: زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي –معاونت آموزشي

 

 
054-33372130
054-33295759