1401/03/31
ارتقاء مرتبه 5 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در سی و یکمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سی و یکمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با موضوع بررسی پنج پرونده ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه از استادیاری به دانشیاری برگزار شد