همکاران


مدیر: دکتر کوروش شهرکی-استادیار – متخصص چشم

 

معاون اجرائی: فریماه نصرتی


همکاران:

عمرالدین روستاخیز 

مریم سقاب تربتی

نجمه قاسمی

علی جعفری