معرفی مدیر


رئیس گروه فرهنگی رفاهی اعضای هیات علمی: 

  دکتر پرویزرضا میرلطفی


همکاران:

مهدیه اصحابی

حسین کرامتی