ارتباط با ما

نام

تلفن تماس

آدرس پست الکترونیکی

معاون آموزشی

33295799و داخلی1291

فاکس 33295759

mansoorshakiba@yahoo.com

مدیر کل آموزش

33295801و داخلی1290

فاکس :33295759

 

مدیرامورهیئت علمی

داخلی 1297

 

مسئول هیات ممیزه  داخلی 1293  

کارگزینی هیئت علمی

داخلی1297

 

گزینش هیئت علمی

داخلی 1333

 

مدیر امور عمومی 33295801و داخلی 1334  

اداره پذیرش و ثبت نام

 داخلی 1298

 

فناوری اطلاعات

داخلی 1296

IT_EDU_Z@ZAUMS.AC.IR

اداره دانش آموختگان

 داخلی 1289

 

اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی 1295

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

داخلی 1255

edc.zahedan@yahoo.com

  edc@zaums.ac.ir

آموزش مداوم

33295776و داخلی 1137

Cme-z@yahoo.com

ستاد شاهد و ایثارگر  داخلی 1352  

دبیرخانه معاونت آموزشی

داخلی 1331

 

مرکز تلفن دانشگاه

33294675-18

 

پست الکترونیک معاونت آموزشی

 

vice_education@zaums.ac.ir

education.zaums@yahoo.com

 

آدرس: زاهدان- میدان دکتر حسابی-بزرگراه خلیج فارس- مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی

کد پستی: 9816743175

 


 

 

 

محتوای مرتبط