رسالت

رسالت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساختاری است از مجموعه معاونت آموزشی که در راستای رسالت آموزشی دانشگاه و با توجه به ارزش های حاکم بر جامعه و ارتقای سلامت سطح سلامت، هدایت فرآیند آموزشی دانشگاه را به عهده دارد و با بستر سازی مناسب درون دانشگاه زمینه لازم را برای تولید و توسعه علم فراهم می سازد.این مرکز به منزله بازوی اجرایی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه انجام وظیفه خواهد کرد.


 

 

 

محتوای مرتبط