ارزشها

ارزشها

1- ارج گذاری به جایگاه والای آموزش و تحقیق

2- عدالت

3- نظم و صداقت

4- شایسته سالاری

5- پاسخگویی

6- ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری

7- ترویج اخلاق پزشکی

8-ایجاد روحیه انتقاد پذیر و درک متقابل

9- تکریم ارزشهای معنوی در محیط اداری

10- ایجاد فرهنگ صرفه جویی


 

 

 

محتوای مرتبط