راهنمای طرح درس و طرح دوره


راهنمای طرح درس و طرح دوره و نوشتن اهداف آموزشی

   دانلود : help-goal.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : راهنمای طرح درس و طرح دوره           حجم فایل 450 KB