اهداف

هدف اصلي مرکز، شبيه سازي يک محيط باليني است بطوري که دانشجويان آموزش مهارت هاي باليني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل کمک آموزشي ،مدل ها و معاینه فیزیکی در محيطي آرام ،بدون اضطراب و هدایت شده قبل از ورود به محيط هاي واقعي  بالینی فرا گيرند. البته مرکز جاي آموزش بر بالين بيمار و شرايط واقعي را نمي گيرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. همچنين دستيابي به راههاي جديدي در آموزش پرستاري و مامايي را فراهم مي كند.

اهداف مرکز:

- ارتقاء مهارت های بالینی

- ارتقاء مهارت های ارتباطی و نگرشی

- ارتقاء مهارت های ارزشیابی بالینی  با روشهای سازماندهی شده و عینی

-   توسعه امکانات آموزشی  و استراتژی های ارزیابی در مرکز متناسب با نیازهای جامعه

- انجام پژوهش های مربوط به آموزش در علوم پزشکی


 

 

 

محتوای مرتبط