معرفی

طرح مرکز مهارتهای بالینی زاهدان به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 ارائه و  در تاریخ 5/9/1382 تاسیس و تجهیز گردید و از آن زمان تاکنون گامهای موثری در عرصه آموزش دانشجویان برداشته است .


 

 

 

محتوای مرتبط