معرفی اداره رفاه اعضای هیأت علمی

 

-  شناسايي نيازهاي رفاهي اعضاي هيأت علمي

- تمهید زمينههاي بالقوه رفاهي اعضاي هيأت علمي و ارائه راهکارهاي اجرايي

- تمهيد زمينه هاي گسترش اخلاق حرفه اي- پزشکي در بين اساتيد دانشگاه

- گسترش فرهنگ خودباوري ملي در بين اعضای هیات علمی

- تلاش در جهت نشر ارزشهاي اسلامي و تحقق الگوي معلمي

- گسترش فرهنگ مشارکت و هم انديشي و کار گروهي در بين اساتيد

- بستر سازي جهت گسترش کمي و کيفي فعاليتها و توليدات فرهنگي

- تمهيد تسهیلات ويژه اعضاء هيأت علمي شامل وام خريد خودرو، خريد كالاي بادوام، مسكن و...

- صدور معرفي نامه براي اساتيد جهت استفاده از امكانات رفاهي در ساير دانشگاهها

- خدمات حقوقی و ارائه مشاوره های حقوقی به اعضای هیات علمی

 


 

 

 

محتوای مرتبط