شرح وظایف

انجام امور مربوط به ارائه تسهيلات رفاهي به اعضاي هيات علمي شامل:

-  پرداخت کمک هزینه مسکن

واگذاری منزل سازمانی

- تجهیز و بازسازی منازل سازمانی

- ارائه تسهيلات وام

- ارائه تسهیلات معرفی به بیمه نامه ها

- انجام امور مربوط به اردوها و برگزاری دوره های فرهنگی -آموزشی

- هماهنگي با معاونت توسعه

- همسوئي با اداره رفاه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


 

 

 

محتوای مرتبط