معرفی

کارگزینی امور هیأت علمی فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

معرفی اداره کارگزینی:

این اداره زیر محموعه مدیریت امور هیات علمی درمعاونت آموزشی می باشد و مسئول انجام  امور کارگزینی و استخدام کلیه نیروهای هیات علمی  که با دانشگاه همکاری می نمایند . از جمله امور مربوط به کارگزینی هیات علمی صدور احکام حقوقی ، ماموریت آموزشی ،  برقراری و لغو فوق العاده مدیریت ، برقراری  و لغو اولین فوق العاده تمام وقتی ، اعطای پایه های تشویقی ، سوابق آموزشی ، ارتقاء مرتبه ، اعمال مدرک تحصیلی ، صدور مرخصی های استحقاقی و بدون حقوق ، محاسبه کسور بازنشستگی ایام دستیاری ، سربازی و ... ، پاراف احکام افزایش حقوقی و اعطای ترفیع پایه سالیانه ،  انجام فرآیند فراخوان جذب هیات علمی ، برقراری حقوق ومزایای معادل هیات علمی ، برگزاری جلسات هیات اجرائی جذب دانشگاه ، و انجام سایر مکاتبات در خصوص انتقال ، ماموریت  ، اعلام نیاز ها ، اعلام نظرها ، تبدیل وضعیت از درمانی به هیات علمی می باشد.

اهداف و برنامه های اداره:

-      نیازسنجی درخصوص جذب هیات علمی

-      انجام امور مرتبط به فراخوان اعضای هیات علمی

-      اجرا و ابلاغ آئین نامه های و مصوبات هیات امناء و هیات رئیسه مربوط به اعضای هیات علمی به کلیه دانشکده ها

-      ابلاغ پیشنهادات و مشکلات مربوط به اعضای هیات علمی جهت طرح در هیات رئیسه و هیات امناء دانشگاه

-      انجام کلیه امور مربوط به هیات علمی در جهت رضایتمندی ارباب رجوع


 

 

 

محتوای مرتبط