مأموریت سازمانی

مأموریت

    ماموریت ما ایجاد شرایط مطلوب برای یاد دهی و یادگیری دانش ، مهارت و ارزشهای حرفه ای در حیطه علوم پزشکی است ما سعی خواهیم نمود با توانمند سازی نیروهای انسانی آموزش به رسالت فوق دست یابیم .

چشم انداز

در صددیم در حیطه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با تامین نیروی انسانی مورد نیاز و سازماندهی آنها و فراهم نمودن فضای فیزیکی مناسب و زمینه سازی برای ارتقاء مهارتهای حرفه ای اعضای هیات علمی و برنامه های آموزشی و شکوفایی استعدادهای درخشان دانشجویی در پنج سال آینده در جمع ده مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای معتبر ایران باشیم.


 

 

 

محتوای مرتبط