اهداف و استراتژی

اهداف برنامه استراتژی

1- ایجاد و ساماندهی ساختار،فضای فیزیکی و تشکیلات مناسب و فراهم آوردن فرایند لازم برای ارتقاء مستمر کیفیت و فعالیتهای مرکز مطالعات

2- توسعه و ارتقاء مستمر فرایند ها و پایش فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و ارزشیابی مستمر این برنامه ها

3- ارتقاء کیفی و رشد توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه مبانی و اصول آموزش و ارزشیابی قابل قبول برای دانشجویان و ارتقاء علمی اساتید و دانشگاه

4- ساماندهی ، هدایت و تسهیل پژوهشهای مرتبط با امور آموزشی و به کارگیری نتایج در جهت پیشرفت فرایند آموزش و ارتقاء دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

5- ارتقا ء فرایند جذب ، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان

 

 

1- ایجاد و ساماندهی ساختار،فضای فیزیکی و تشکیلات مناسب و فراهم آوردن فرایند لازم برای ارتقاء مستمر کیفیت و فعالیتهای مرکز مطالعات

M1 – پیشنهاد تشکیلات مناسب برای تحقق اهداف و شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه

M2 – افزایش سهم بودجه دانشگاه از محل ردیفهای وزارتی به منظور افزایش فعالیتهای EDC
وگزارش دهی مناسب به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

M3
–شرح وظایف مدیران و کارکنان  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

M4
– بازبینی و شفاف سازی فرایندهای موجود در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

M5 – ساماندهی و تجهیز فضاهای مربوط به EDC  و EDO
دانشکده ها و بیمارستانها

M6 – فعال سازی دفاتر توسعه آموزش ( EDO
) در دانشکده ها و بیمارستانها

M7-ایجادweb page
اختصاصی مرکز توسعه آموزش وفراهم نمودم امکان آموزش الکترونیکی وتعامل بین اعضای هیات علمی ومرکز توسعه از طریق آن

M8- ایجاد مکانیزم مناسب برای به روز رسانی وارتقاء مستمر کیفیت web page
مرکز توسعه

M9
   - تشکیل کمیته رتبه بندی و کنترل کیفیت مرکز مطالعات و توسعه در دانشگاه

N1
- ارایه طرح عملیاتی ارتقاء رتبه مرکز مطالعات و توسعه در بین دانشگاه
N2
- تدوین شاخصهای مناسب برای پایش و استاندارد سازی فعالیت مرکز مطالعاتو توسعه
N3 - پایش منظم فعالیت دفاتر و EDO دانشکده ها و ارایه بازخورد به ایشان

2- توسعه و ارتقاء مستمر فرایند ها و پایش فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و ارزشیابی مستمر این برنامه ها

 M1 – شفاف سازی وتعیین  اهداف وبرنامه ریزی آموزشی گروههای آموزشی و ارزشیابی بر اساس آن وارایه بازخورد مناسب

N1 - فعال سازی دفاتر توسعه آموزش کلیه دانشکده ها و ارتباط دو جانبه فعال بین گروههای آموزشی و EDO ها
N2
– نظارت بر اجرای ارزشیابی درونی و فعالیتهای سالانه گروههای آموزشی بر اساس جمع بندی کمیته ارزشیابی درونی
N3
– پیگیری و راه اندازی نرم افزار اطلاعات و ارزشیابی و پایش مداوم فعالیتهای آموزشی گروهها


M2 – افزایش انگیزه و ایجاد شرایط مطلوب برای فعالیت اعضاء هیات علمی

N 1
- اطلاع رسانی در مورد آیین نامه شرح وظایف
N2
  – کمک به برگزاری روز استاد با رویکرد اولویت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
N3 – تعیین استاد نمونه بر اساس معیارهای EDC
و تشویق مادی و معنوی ایشان
N4
– برخورد مناسب با اعضای کم کار و غیر مفید ( به صورت پیشنهاد به معاونت آموزشی)
 
N5
   – معادل سازی فعالیتهای اعضای هیات علمی همکار در مرکز مطالعات

M3
– برنامه ریزی و اجرای طرحهای مناسب برای توسعه مهارتهای علمی و دانشگاهی دانشجویان

N1
  -  تشویق مناسب دانشجویان ممتاز در زمینه پیشرفت تحصیلی
N2
– تهیه طرح توسعه مشارکت دانشجویان در فرایندهای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
N3
-  ارتقاء سطح مهارتهای علمی فراگیران دانشگاه ( مرکز مهارتهای بالینی )
N4
– فعال کردن کمیته دانشجویی در دانشکده ها در خصوص مشارکت دانشجویان در جهت ارتقاء علمی
                 و پژوهشی ایشان
N5
  - بازنگری در برنامه های درسی متناسب با نیازهای فراگیران و جامعه
N6
- فعال سازی و انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی در کلیه دانشکده ها
N7  - طراحی سیستم مناسب برای ارزشیابی بیرونی از گروههای آموزشی


3- ارتقاء کیفی و رشد توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه مبانی و اصول آموزش و ارزشیابی قابل قبول برای دانشجویان و ارتقاء علمی اساتید و دانشگاه


M1 – تشکیل مقالات اعضای هیات علمی

N1
  -ایجادراهکار برای بررسی وعرضه کمک به اعضای هیات علمی درجهت تکمیل ضوابط ارتقاءاعضای
          هیات علمی
 
N2
  - ارایه طرحهای مناسب جهت تسهیل و کمک به ارتقاء کمی و کیفی مقالات وهمکاری در درج آنها در
      مجلات داخلی و خارجی
N3
  – نیاز سنجی و تکمیل برنامه توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی
N4
  برنامه شرکت دردوره های آموزش کوتاه مدت کارشناسی ارشد + آموزش پزشکی جهت اعضای هیات
   علمی و یا برنامه شرکت در دوره های آموزش پزشکی خارج از کشور
N5
– تعامل با اساتید و استفاده از تجربیات ایشان در حیطه های مختلف فعالیتهای مرکز مطالعات


M2
-  اعتبار بخشی گروههای آموزشی دانشگاه

N1  - راه اندازی دفتر برنامه ریزی درسی در EDC دانشگاه و ایجاد و هدایت کمیته های برنامه ریزی درسی در EDO
  دانشکده ها
N2  - نظارت و تحلیل وضعیت ارزشیابی کیفی اساتید و ارایه دو بار گزارش در سال

  

4- ساماندهی،هدایت وتسهیل پژوهشهای مرتبط با امور آموزشی وبکارگیری نتایج درجهت پیشرفت فرایند آموزشی وارتقاءدانشگاه ومرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

M1-فعال سازی کمیته پژوهش درآموزش درمرکز توسعه

M2
-تهیه لیست الویتهای پژوهشی درزمینه پژوهش درآموزش

M3
-ایجادهماهنگی لازم بامعاونت پژوهشی برای تسهیل انجام پروژهای مرتبط با پژوهش درآموزش

M4 -تسهیل چاپ مقالات مرتبط با پژوهش درآموزش درمجله علمی دانشگاه وهمچنین انتشار آنها درweb page
مرکز

M5
  -ایجاد مکانیزم مناسب وهماهنگی لازم با معاونت آموزشی دانشگاه برای بکارگیری نتایج پژوهشهای مرتبط باآموزش در ارتقاءکیفیت آموزش دانشگاه


5-ارتقا ء فرایند جذب ، هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان

M1  - شناسایی استعدادهای درخشان دانشجویی و طبقه بندی کردن آن به شیوه های علمی

M2
   - هدایت استعدادهای درخشان در جهت ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه با نگاه ویژه به امر پژوهش در آموزش

M3
   -  حمایت ایجاد تسهیلات لازم ، تجهیزات ، منابع مالی و برنامه های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مناسب
          برای شکوفایی و پرورش استعدادهای درخشان دانشجویی

M4   – ارزشیابی و پایش و ارزیابی مستمر برنامه ها و عملکرد مسولین ، اعضا ء و همکاران دفترتوسعه و همچنین EDO
دانشکده ها در ارتباط با برنامه های شناسایی ، جذب ، هدایت ، حمایت و حفظ استعدادهای درخشان

N1    - تشکیل کمیته دانشجویی استعدادهای درخشان با نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


 

 

 

محتوای مرتبط