هسته گزینش هیأت علمی و دستیاران


مسئول:

حاج  منصور  گنجعلی

تلفن تماس:

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - حوزه معاونت آموزشی هسته گزینش هیات علمی ودستیاران

شماره تماس :23 - 33295715-054

داخلی :1333