معرفی معاون آموزشی

دکتر منیژه خلیلی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان