شورای مرکزی

شورای مرکزی کمیته دانشجویی جمعی متشکل از 7 نفر(مدیر EDC، رییس کمیته ، دبیر کمیته و 4 نفر دانشجوی منتخب) است که هر سال و در مجمع عمومی انتخاب میشوند. این شورا به سرپرستی مدیر EDC و دبیر کمیته وظیفه هدایت اهداف و برنامه های تدوین شده را خواهد داشت.

وظایف:

o       نظارت بر عملکرد واحدها ، دبیر کمیته و دبیر کمیته های دانشکده

o       ارتباط با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت ارتقای اهداف کمیته

o       ارائه گزارش کار سالیانه کمیته به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

o       ارتباط و هماهنگی با اعضای هیئت علمی و آموزشی

o       ارتباط مستمر با کمیته های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دیگر دانشگاه های سراسر کشور

o       شرکت اعضای دانشجو شورای مرکزی در جلسات کمیته دانشکده های تابعه


کمیته دانشجویی

 

 

 

محتوای مرتبط