معرفی

با توجه به نقش کلیدی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در هدایت دانشجویان و اين كه ارتقاي سطح آموزشي دانشگاه منجر به ايجاد نيروي كار مؤثر و مورد نياز جامعه و در نتیجه ارتقاي سطح سلامت جامعه مي شود، این مرکز بر آن است تا با ایجاد کمیته ای با مشارکت دانشجویان، زمینه لازم را برای حضور ایشان در زمینه های مختلف علمی و آموزشی فراهم نماید.


کمیته دانشجویی

 

 

 

محتوای مرتبط