دستورالعمل ها

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

دستورالعمل ترفیع سالانه وتعیین رکود علمی اعضای هیات علمی

دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي در ماده ١ آيين نامه ارتقا

   دانلود : دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی           حجم فایل 2128 KB
   دانلود : دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی    حجم فایل 124 KB

هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط