مسئول

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مسئول : فرحناز میر

تلفن تماس : 18-3425715 داخلي 1293

آدرس محل كار :

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي -معاونت آموزشي


هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط