مسئول

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مسئول : فرحناز میر

تلفن تماس :33372137

آدرس محل كار :

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي -معاونت آموزشي


هیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط