معرفی و اهداف

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

معرفی:

دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه در تیرماه سال 90 به منظور رسیدگی واظهارنظر نسبت به ارتقا مراتب استادیاری،دانشیاری واستادی اعضا محترم هیات علمی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی وپژوهشی اعضا هیات علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آیین نامه استخدامی وجذب اعضا هیات علمی به آن اشاره شده است تشکیل میگردد.

دبیرخانه هیات ممیزه در معاونت آموزشی دانشگاه به منظور هماهنگی لازم واقدامات اجرایی هیات تشکیل می گردد.

 

شرح وظایف:

- تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

- رسیدگی و بررسی پرونده های اعضای هیأت علمی به منظور ارتقای مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی

- احتساب سوابق آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی برای هر دوره

- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مربوط به هیأت ممیزه در دانشکده ها

- امور مربوط به ترفیع سالانه اعضای هیأت علمیهیأت ممیزه

 

 

 

محتوای مرتبط