همکاران

مدیر: دکتر جاوید دهقان حقیقی

معاون اجرائی: مهندس فریماه نصرتی

هیأت علمی مرکز: دکتر لیلا صفابخش

 
همکاران:

علی جعفری

الهه رضایی

نجمه قاسمیمرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

محتوای مرتبط