همکاران

مدیر: دکتر جاوید دهقان حقیقی

هیأت علمی مرکز: دکتر لیلا صفابخش

 معاون اجرائی: مهندس فریماه نصرتی

همکاران:

علی جعفری

الهه رضایی

نجمه قاسمیمرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 

 

محتوای مرتبط