شرح وظایف

 

1.راهبر سیستم مدیریت آموزشی سما که از عمده ترین فعالیت ها میتوان به پشتیبانی فنی(نرم افزار،سخت افزار وشبکه)واموزشی سیستم ،به روز رسانی نسخه های سیستم،گزارش باگ ها وقابلیت ها به شرکت پشتیبان وخدمات ماشینی وزارت نام برد

2.راهبر سیستم مدیریت مالی آموزش(پشتیبانی فنی ومالی ،به روز رسانی نسخه های برنامه وبازتاب قابلیت ها،وباگ ها به شرکت پشتیبان

3.راهبر سیستم  پرتال دانش آموختگان.

4.رابط IT وب سایت دانشگاه

5. رابط IT  سیستم اتوماسیون اداری

6.پشتیبانی و به روز رسانی  زیر سیستم های مرتبط با سیستم آموزش شامل زیر سیستم ستاد شاهد و ایثار گر واستعداد ها ی درخشان

7.ارائه ی راهکارها در خصوص الکترونیکی کردن فرایند های آموزشی

8.انجام کلیه امور نرم افزاری،سخت افزاری وشبکه معاونت

9.رابط آماری حوزه معاونت آموزشی


 

 

 

محتوای مرتبط