ارتباط با ما

تلفکس:33294677 -054

ایمیل:edc.zahedan@yahoo.com 

edc@zaums.ac.ir   

 آدرس :  زاهدان- بزرگراه خلیج فارس-بلوارجنت – مجتمع پردیس-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی


 

 

 

محتوای مرتبط