کمیته ها

1 اعضای کمیته آموزش مداوم :

دکتر مهناز صندوقی- دکتر فاطمه عابدی پور- دکتر مریم لشکری دکتر مریم رضوی-دکتر فاطمه اربابی دکتر زهرا حیدری- آقای اشکان آذرکیش دکتر عقیل آبسالان دکتر عبدالعلی رخشانی- دکتر سید محمود موسوی خانم فرشته شهرکی

2 اعضای کمیته کارشناسی برنامه های خارج از کشور آموزش مداوم :

دکتر فریبا شهری-دکتر مهناز صندوقی دکتر محمود علی کیخوایی دکتر علی نویدیان- خانم محبوبه جعفری

3 اعضای کمیته کارشناسی بررسی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی :

دکتر فریبا شهری-دکتر مهناز صندوقی دکتر محمود علی کیخوایی دکتر علی نویدیان- خانم محبوبه جعفری

4 -  اعضای کمیته برنامه ریزی آموزش مداوم :

دکتر علی خواجه-دکتر سید مهدی طباطبایی دکتر محمد هاشمی شهری دکتر مهناز صندوقی خانم محبوبه جعفری دکتر زهرا مودی

5 اعضای کمیته ماده شش:

دکتر مهناز صندوقی دکتر محمدرضا نجفی زاده دکتر محمد عظیم طاهری  بجد دکتر امیر حسین محققی فرد خانم محبوبه جعفری

6 اعضای کمیته تخصیص امتیاز :

دکتر ملک کیانی دکتر ابراهیم ابراهیمی طبس دکتر محمدرضا نجفی زاده دکتر حمید دهمرده دکتر علی دهقان دکتر مریم لشکری پور- دکتر مهناز صندوقی دکتر ملیحه متانت دکتر علی خواجه دکتر زهرا غیاثی

7 اعضای کمیته تخصیص امتیاز برنامه های غیر حضوری :

دکتر مهناز صندوقی دکتر زهرا حیدری دکتر فاطمه عابدی پور دکتر ملک کیانی دکتر علی خواجه دکتر ملیحه متانت دکتر افسانه کریمی


آموزش مداوم

 

 

 

محتوای مرتبط