فرم ها

پرسش نامه ي برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به منظور طرح در كميته تخصيص امتياز

 فرم ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم

راهنماي تكميل پرسشنامه

   دانلود : پرسش نامه ي برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به منظور طرح در كميته تخصيص امتياز           حجم فایل 55 KB
   دانلود : فرم ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم           حجم فایل 88 KB
   دانلود : راهنماي تكميل پرسشنامه           حجم فایل 50 KB

 

 

 

محتوای مرتبط