معرفی و اهداف

آموزش مدوام ارتقاء سطح سلامت از طريق افزايش سطح آگاهي و مهارت هاي عملي كه جهت تحقق بخشيدن به اين هدف اجراي برنامه هاي آموزش مداوم ذيل پيش بيني شده است :

1-برگزاري برنامه هاي مدون

2- برگزاري كنفرانسهاي علمي

3- برگزاري سمينار و كنگره

4- برگزاري كارگاههاي آموزشي

5- برگزاري برنامه هاي خود آموزي

 

كه با برگزاري اين برنامه ها و به روز آمد كردن دانش پزشكي و تقويت و تحكيم آموخته هاي قبلي كليه شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته پزشكي بر اساس قانون آموزش مداوم بتوان در جهت تحقق رسالت دفتر قدم برداشت.

بر اساس قانون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان مي تواند راسا جهت گروههاي ذيل برنامه برگزار نمايد.

1-پزشكان عمومي

2- دندانپزشكان

3- گروهاي تخصصي

 •    متخصصين چشم
 •      متخصصين زنان وزايمان
 •    متخصصين داخلي 
 •  متخصصين عفوني
 •  متخصصين جراحي عمومي
 • متخصصين كودكان
 • متخصصين بيهوشي
 • متخصصين رايولوژي

4- گروه كارشناسي ارشد و كارشناسي

 • پرستاري
 • مامايي
 •  فيزيوتراپي
 •  بينايي سنجي
 •  گفتاردرماني
 • شنوايي سنجي
 • علوم آزمايشگاهي
 •  راديولوژي (پرتوشناسي)

و جهت تامين امتياز آموزش مداوم ديگر مشمولين قانون ، برنامه هاي ذيل در دستور كار مي باشد

1- برگزاري برنامه هاي مدون با همكاري دانشگاههاي مادر

2- برگزاري همايش هاي عمومي و كنگره هاي سراسري

   دانلود : لیست کامل گروه های هدف           حجم فایل 706 KB

آموزش مداوم

 

 

 

محتوای مرتبط