همکاران

مدیر: دکتر نرجس سرگلزائی

كارشناس مسئول: كبري احمدي بجد

همکاران:

طاهره سرگزی

زهره سرابندی

تلفن تماس : 18-33295715داخلي 1295

آدرس محل كار :

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي -معاونت آموزشي


اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

 

محتوای مرتبط