معرفی مدیرکل آموزش

گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نام:دکتر غلامرضا بهاری

مرتبه علمي: مربی               


مدرك تحصيلي و رشته: دکترای تخصصی پژوهشی بیوشیمی بالینی

 

 

آدرس محل كار:

 

زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت – پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- ستاد مركزي –معاونت آموزشي

 

تلفن تماس:33295801-054

 


 

 

 

محتوای مرتبط