1397/04/23
فعالیت های دانشگاه برای تامین نیروی انسانی بومی به ثمر نشست
فعالیت های دانشگاه برای تامین نیروی انسانی بومی به ثمر نشست؛ دانشجویان متعهد خدمت رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محل گذراندن طرح تعهد خود را انتخاب کردند تلاش های فراوان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از نیروهای ماندگار بومی به ثمر نشست و 106 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه که با استفاده از سهمیه بومی استان سیستان و بلوچستان پذیرفته شده بودند محل خدمت خود را برای گذراندن دوران تعهد انتخاب کردند.